Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2023. godinu

Javni poziv je otvoren 25. 8. 2022. godine. 
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa/projekata i načinu financiranja javnih potreba u kulturi Grada Karlovca (GGK 10/22), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 020-04/21-01/602, URBROJ: 2133/01-08/02-21-1 od 19.11.2021., Posebnih kriterija za pojedine djelatnosti kulturnih vijeća Grada Karlovca, Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Grad Karlovac objavljuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2023. godinu. Javni poziv je otvoren od dana 15. 6. 2022. do dana 25. 8. 2022. godine. Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI. Svi upiti u svezi  ovog Javnog poziva mogu se postaviti isključivo putem e-pošte na e-adresu: kultura@karlovac.hr
U nastavku se nalaze Upute za korisnike aplikacije, te poveznice za prijavu:
Poveznica za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Poveznica za prijavu korisnika: https://som-natjecaji.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano uz e-prijave: podrska@som-system.com
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana