Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca u 2021.god.

I. UVODNE NAPOMENE
Potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) dodjeljuju se poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o fonkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru,  te za mjere ruralnog razvoja sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe Komisije (EU)  br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja. U sektoru poljoprivrede potpore koje se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972 mogu ostvariti poduzetnici koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda i dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.
Potpore  se dodjeljuju kao bespovratna novčana sredstva sukladno Proračunu Grada Karlovca za 2021. god. ("Glasnik Grada Karlovca" br. 17/20), u okviru Programa: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ, Aktivnost: „Potpore poljoprivrednim gospodarstvima“ za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u iznosu 945.500,00 kn i Aktivnost: „Potpore poduzetništvu u ruralnom području“ u iznosu 190.000,00 kn.
II. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na području Grada Karlovca, a koja  zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere, te imaju podmirene sve dospjele novčane obveze prema državi, Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Potpore mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koja imaju maksimalno 10 zaposlenih.       
III. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPR. PROIZVODNJU MOGU SE OSTVARITI ZA MJERE:
Nabava mehanizacije, strojeva i opreme
Potpore za biljnu proizvodnju:
izgradnja/rekonstrukcija plastenika
nabava opreme i materijala (navodnjavanje, folije, ograđivanje, obrana od tuče i sl.)
kupnja sadnog materijala (voćne sadnice, jagode, ljekovito i aromatično bilje)
kupnja poljoprivr. zemljišta
Potpore za stočarsku proizvodnju:
 • kupnja rasplodne stoke i peradi
 • spremanje voluminozne krme (nabava folije i mrežice za bale sjenaže)
 • očuvanje genetskog potencijala (umjetno osjemenjivanje goveda i krmača)
 • ograđivanje površina za držanje stoke
Potpore za pčelarstvo:
 • kupnja selekcioniranih matica
 • prihrana pčela
Poljoprivredni radovi na gospodarstvu:
 • uređenje zapuštenog poljoprivr. zemljišta
 • kalcizacija kiselih tala
 • spremanje voluminozne krme (usluga baliranja sjenaže)
Analize (poljopr. proizvoda, stočne hrane, tla i sl.)
Edukacija poljoprivrednika
Osiguranje poljoprivredne proizvodnje (stoke, usjeva, nasada)
Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge
 • certificiranje proizvodnje (ekološke i integrirane)
 • konzultantske usluge
Potpore za pokretanje PG-a (samozapošljavanje)
Ublažavanje štete od prirodne nepogode
IV. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA RURALNI RAZVOJ MOGU SE OSTVARITI ZA MJERE:
Diversifikacija djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izrada projektne dokumentacije
 • izgradnja, uređenje, opremanje objekata za dopunske djelatnosti
Trženje poljoprivrednih proizvoda
 • nabava ambalaže za poljoprivredne proizvode
 • najam prodajnog mjesta
Analiza poljopr. proizvoda
Promidžbene aktivnosti:
 • izrada promidžbenih materijala
 • sudjelovanje na sajmovima i izložbama
Certificiranje proizvodnje i konzultantske usluge
 • certificiranje proizvoda (GLOBALGAP, HACCP, ISO, EKO)
 • konzultantske usluge
Digitalizacija proizvodnje i prodaje poljopr. proizvoda
V. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kriteriji za dodjelu sredstava i njihova visina, te potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2021.-2023.god. (GGK br. 7/21 ) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA SREDSTAVA
Zahtjevi za potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za Mjeru 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 16. ožujka 2021.god., do 15. travnja 2021.god., a za sve ostale mjere za poljoprivredu najkasnije do 30. studenog 2021.god. ili do iskorištenja planiranih sredstava, u pisarnicu Grada Karlovca ili elektronskim putem na email adresu: potpore-poljoprivreda@karlovac.hr.
Zahtjevi za potpore za ruralni razvoj podnose se isključivo preko on-line prijave na službenoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr najkasnije do 30. studenog tekuće godine ili do iskorištenja planiranih sredstava. Zahtjevi za potpore male vrijednosti za ruralni razvoj podnose isključivo putem on-line prijave na linku https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr/ (Google Chrome)
Potporu za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme ne može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo (PG) kojem je u prethodne dvije (2) godine dodijeljena potpora male vrijednosti za poljoprivredu i ruralni razvoj iz Proračuna Grada Karlovca u ukupnom iznosu većem od 75.000,00 kn.
Potpore za mehanizaciju, strojeve i opremu dodjeljuju se prema redosljedu prvenstva propisanom u članku 6. Pravilnika, a za ostale mjere potpore se dodjeljuju kontinuirano na osnovu zahtjeva korisnika prema redosljedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Karlovca za 2021.god., u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u tekućoj godini iz Proračuna Grada Karlovca po svim mjerama je 60.000,00 kn. U koliko se radi o poljoprivrednom gospodarstvu kojem je poljoprivreda osnovna djelatnost, poljoprivrednom gospodarstvu koje je  u sustavu PDV-a ili mladom poljoprivredniku potpora može iznositi do 80.000,00 kn po korisniku godišnje.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) 1408/2013. i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. i Uredbi komisije (EU) 2020/972 koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
VIII.    INFORMACIJE
Propisani  obrasci zahtjeva za sve vrste potpora i Pravilnik nalaze se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr. Sve potrebne upute i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, na tel: 047/628-172, putem e-maila na: potpore-poljoprivreda@karlovac.hr
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana