Javni poziv za korištenje vrtne parcele na lokaciji gradske četvrti Gaza

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za korištenje vrtne parcele na lokaciji
gradske četvrti Gaza, u ulici Petra Filipca
 
I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje na korištenje bez naknade na rok od 5 godina, dijela obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca ( daljnjem tekstu: vrtna parcela) na lokaciji Gradske četvrti Gaza, u ulici Petra Filipca, označenog kao k.č.br. 767/2, k.č.br.766/6, k.č.br. 764/1, sve k.o. Karlovac II, slobodnih vrtnih parcela površine do 20 m² i do 40 m² u svrhu uzgoja povrća, jagodastog i bobičastog voća, začinskog bilja i cvijeća, za vlastite potrebe.
II. KORISNICI
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele imaju osobe s prebivalištem na području Grada Karlovca, koje nemaju u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište na području Grada Karlovca.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog domaćinstva.
 III. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjevi se podnose kontinuirano na propisanom obrascu osobno u pisarnicu Grada Karlovca ili se šalju poštom na adresu:
GRAD KARLOVAC
Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove
Ul. Ivana Banjavčića 9, 47 000 Karlovac
IV. DODJELA
Slobodne vrtne parcele daju se na korištenje bez naknade prema redosljedu zaprimanja zahtjeva, na rok od 5 (pet) godina, s mogućnošću produženja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara, te poštuju odredbe Odluke i Ugovora.
Sa zainteresiranim korisnicima Gradonačelnik zaključuje ugovor o davanju vrtne parcele na korištenje ( u daljnjem tekstu: Ugovor ), u skladu s odredbama Odluke o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca.
 V. INFORMACIJE
Potrebni propisani obrazac i dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove, na adresi Trg bana J. Jelačića 1 (prizemno, soba br. 4), uz prethodnu najavu na broj telefona 047/628-172, putem e-pošte na: zeljka.males@karlovac.hr. ili preuzeti OVDJE