Javni poziv za članove Programskog vijeća Hrvatskog doma

Rok za dostavljanje prijava je 19. siječnja 2021. godine do 15:30 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca bez obzira na način dostave. 
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 020-04/20-01/657
URBROJ: 2133/01-08-01/03-20-1
Karlovac, 4. 1. 2021.
 
Na temelju Odluke o kriterijima i načinu upravljanja i korištenja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma u Karlovcu, KLASA:020-04/20-01/582, URBROJ:2133/01-08-01/03-20-1, Grad Karlovac raspisuje:
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Programskog vijeća Hrvatskog doma u Karlovcu
Grad Karlovac poziva udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za: područje nezavisne kulture i umjetnosti, poticanje i razvoj slabije razvijenih umjetničkih praksi u području suvremene kulture i umjetnosti; zagovaranje uvjeta za ostvarivanje kulturnih, društvenih i drugih interesa građana, rad na razvoju kulture zajednice, poticanje kulturne suradnje i razmjene na području suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te rad s mladima i za mlade, koje djeluju na području grada Karlovca najmanje godinu dana do dana objave ovog javnog poziva da predlože kandidate za članove Programskog vijeća Hrvatskog doma u Karlovcu ( u daljnjem tekstu: Programsko vijeće).
Pravo prijave na javni poziv za predlaganja kandidata za članove Programskog vijeća nemaju članovi upravitelja (Savez udruga KAoperativa, Frana Kurelca 4, Karlovac).
Programsko vijeće će se imenovati na mandat u trajanju od 1. veljače 2021. godine  do 31. prosinca 2022. godine.
Prava i obveze Programskog vijeća definirani su odredbama Odluke o kriterijima i načinu upravljanja i korištenja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma u Karlovcu, KLASA:020-04/20-01/582, URBROJ:2133/01-08-01/03-20-1, od 14. prosinca 2020. godine, i isti osobito obuhvaćaju davanje suglasnosti i nadzor nad provođenjem programa, koji će se odvijati na Maloj sceni i u Urbanom parku Hrvatskog doma te koordinaciju i promociju aktivnosti koje će se za korisnike pružati u navedenim prostorima.
Članove Programskog vijeća čine po jedan predstavnik upravitelja i Grada Karlovca, tri predstavnika organizacija civilnog društva koji će se izabrati temeljem ovog Javnog poziva, tri predstavnika ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Karlovac, temeljem imenovanja, te jedan predstavnik Savjeta mladih grada Karlovca, temeljem imenovanja.
Predstavnici ustanova u kulturi i Savjeta mladih koji će biti imenovani u Programsko vijeće dobivat će sve obavijesti o prijavama programa i bit će upoznati s upitima te djelovati savjetodavno. 
Prijava kandidata za člana Programskog vijeća Hrvatskog doma obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja;
  • izvadak iz Registra udruga, dokaz o području djelovanja - preslika ovjerenog statuta udruge i svih važećih izmjena i dopuna statuta ukoliko isti nisu javno objavljeni u Registru udruga;
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, dan mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području grada Karlovca);
  • životopis kandidata iz kojeg je vidljivo dosadašnje iskustvo u programima nezavisne, urbane i alternativne kulture i nezavisne kulture te obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zašto se kandidat predlaže;
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci,  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
  • potpis i pečat ovlaštene osobe predlagatelja.
Prijave s dokumentacijom iz točke 7. ovog Javnog poziva se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PRIJAVA ZA ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRVATSKOG DOMA U KARLOVCU – ne otvarati“, na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac. 
Rok za dostavljanje prijava je 19. siječnja 2021. godine do 15:30 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca bez obzira na način dostave. Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune prijave. Na temelju pristiglih prijava, Gradonačelnik grada Karlovca imenovat će u Programsko vijeće tri izabrana člana, a na temelju ocjene životopisa i dosadašnjeg iskustva u radu u programima nezavisne, urbane i alternativne kulture i razvoju kulture zajednice.
Dodatne obavijesti o predmetnom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem mail adrese: davorka.radovic@karlovac.hr 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana