Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2020. godini

Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 1. 4. 2020.god. do 8,00 sati bez obzira na način dostave.
Sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva („Glasnik Grada Karlovca“, broj 03/16, 19/19) Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2020. god., objavljuje
JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OČUVANJE I OBNOVU OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE U 2020. GODINI
I
Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva („Glasnik Grada Karlovca“, broj 03/16, 19/19) pozivaju se zainteresirani vlasnici da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca. U proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu za namjenu iz prethodnog stavka ovog članka, uključujući troškove usluge stručnog nadzora, su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna.
II
Zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente mogu podnijeti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru grada Karlovca unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, KLASA:UP-I-612-08/06-06/470, URBROJ:532-04-01-1/4-06-6 od 23.10.2009. godine.
Prvenstvo za dodjelom sredstava će imati vlasnici objekata čiji objekti imaju svojstvo pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, objekti koji se nalaze u Zoni „A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura), te objekti unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline koji su izgrađeni prije 1941.god.
III
Sredstva za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine dodjeljuju se do najviše 50% (pedeset posto) vrijednosti ukupne investicije za koju se traži sufinanciranje ili, u iznimnim slučajevima, taj odnos može biti i veći u korist podnositelja zahtjeva. Pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a dodijeljena sredstva će se isplatiti u iznosu s obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Pravnim i fizičkim osobama koje su u sustavu PDV-a dodijeljena sredstva će se isplatiti bez obračunatog PDV-a.
Radovi za koje će se dodijeliti sredstva Proračuna Grada Karlovca su obnova pročelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije, te radovi na osiguranju stabilnosti objekta.
IV
Podnositelj zahtjeva treba priložiti sljedeću dokumentaciju uvezanu u cjelinu:
1. Presliku posebnih uvjeta na temelju kojih se izrađuje troškovnik, a izdaje ih nadležni Konzervatorski odjel (Zahtjev za pribavljanje posebnih uvjeta na temelju kojih se izrađuje troškovnik podnijeti Konzervatorskom odjelu, A. Vraniczanya br.6 do 10.03.2020. god. do 12,00 sati);
2. Presliku Troškovnika radova izrađenog po ovlaštenom inženjeru, te ovjerenog od strane nadležnog Konzervatorskog odjela; (U troškovniku ne smije biti stavka nepredviđenih radova);
3. Presliku Rješenja o prethodnom odobrenju na troškovnik radova od nadležnog Konzervatorskog odjela
4. Najmanje tri ponude izvođača na ovjereni troškovnik od strane nadležnog Konzervatorskog odjela
Napomena: Ukoliko ne postoji mogućnost financiranja kompletnog zahvata predviđenog troškovnikom, podnositelj zahtjeva je dužan predložiti grupu radova (zaokruživanjem rednog broja stavki troškovnika) koji čine jednu građevinsku cjelinu, a sukladno vlastitim financijskim mogućnostima
Isto može učiniti i Povjerenstvo - predložiti grupu radova (zaokruživanjem rednog broja stavki troškovnika) koji čine jednu građevinsku cjelinu, ukoliko Grad nije u mogućnosti sufinancirati kompletan zahvat predviđen troškovnikom
5. Dokaz o vlasništvu objekta (preslika)
6. Pisane Izjave vlasnika/suvlasnika
7. Ispunjeni ''Obrazac za podnositelje zahtjeva''
8. Ispunjeni ''Obrazac izvođača''
9. Potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o podmirenim financijskim obvezama po osnovi javnih davanja za vlasnike i trenutne korisnike poslovnog i stambenog prostora u objektu
10. Minimalno 5 različitih fotografija objekta za koji se podnosi zahtjev
Izjave i Obrasci sastavni su dio Dokumentacije za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine.
Neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena tražena dokumentacija.
V
Neće se razmatrati zahtjevi čiji vlasnici odnosno suvlasnici, te trenutni korisnici poslovnog i stambenog prostora u objektu imaju, do roka određenog za dostavu dokumentacije, dospjele nepodmirene sljedeće financijske obveze:
- prema Gradu Karlovcu po bilo kojoj osnovi
- prema ustanovama kojima je Grad Karlovac osnivač
- prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Karlovca
- porezne obveze po osnovi javnih davanja
Ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirene dospjele obveze po bilo kojoj osnovi u iznosu do 20,00 kn, zahtjev se neće odbaciti iz razloga nepodmirenih obveza.
VI
Odobrena sredstva će se isplaćivati na račun izvođača radova na temelju situacija ili računa ovjerenih po podnositelju zahtjeva i nadzornom inženjeru da su radovi izvedeni kvalitetno i u cijelosti, a financiranja dodatnih radova iznad ugovorenih količina i iznosa nema. Prije isplate izvođaču od strane Grada, podnositelj mora dokazati da je podmirio svoj dio obveze prema izvođaču. Ukoliko Podnositelj zahtjeva odustane od izvođenja dijela radova iz Ugovora o sufinanciranju očuvanja i obnove zaštićene spomeničke baštine konačni iznos sufinanciranja biti će isplaćen prema proporcionalnom odnosu sufinanciranja Grad – Podnositelj zahtjeva.
VII
Dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, u predvorju zgrade, te na službenoj web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr).
VIII
Radovi za koje se traži sufinanciranje moraju biti završeni u ovoj proračunskoj godini, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2020. godine kada korisnik sredstava Gradu treba dostaviti zahtjev za isplatu sredstava sukladno Dokumentaciji za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine.
IX
Zahtjevi za dodjelu sredstava sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama sa naznakom ˝NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA OČUVANJE I OBNOVU OBJEKATA ZAŠTIĆENE SPOMENIČKE BAŠTINE ˝, na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu i kulturnu baštinu, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s imenom, prezimenom odnosno nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, kako bi se nepravodobno pristigli zahtjevi mogli vratiti podnositelju bez otvaranja. Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 01.04.2020.god. do 8,00 sati bez obzira na način dostave.
X
Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine (dalje u tekstu:Odluka) donijet će se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava, a ista će se objaviti u Glasniku grada Karlovca. Podnositelji zahtjeva dobiti će pisanu obavijest o navedenoj Odluci.
XI
S podnositeljem zahtjeva kojem su dodijeljena sredstva zaključit će se Ugovor o sufinanciranju očuvanja i obnove zaštićene spomeničke baštine (dalje u tekstu:Ugovor) u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prije potpisa Ugovora podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti original ili ovjerenu presliku dokumentacije iz članka IV ovog Poziva koja je predana u preslici te Ugovor o izvođenju radova, u protivnom će se smatrati da je odustao od zahtjeva. Za podnositelje zahtjeva koji u zadanom roku ne zaključe Ugovor s Gradom smatrat će se da su odustali od zahtjeva i dodijeljenih sredstava, iznimno se rok za potpisivanje ugovora može produžiti na molbu podnositelja zahtjeva iz opravdanih razloga.
XII
Po ovom Pozivu neće se isplaćivati sredstva za radove koji su bili izvedeni prije donošenja Odluke. Podnositelji zahtjeva koji na svojim objektima imaju bespravno postavljenu PVC stolariju dužni su istu prethodno izmijeniti vlastitim sredstvima sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. Grad Karlovac neće sufinancirati izmjenu bespravno postavljene PVC stolarije.
XIII
Grad Karlovac osigurati će stručni nadzor nad izvođenjem radova.
XIV
Dodatne obavijesti o ovom Pozivu mogu se dobiti u Gradu Karlovcu, Ivana Banjavčića 9, Upravni odjel za društvene djelatnosti, gospođa Kristina Benko, ing.građ., tel. 047/628-128, 047/628-109, e-mail: kristina.benko@karlovac.hr

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marinko Pleskina, prof
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana