Komunalna naknada / doprinos


PODNOŠENJE PRIJAVE:
GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Banjavčićeva 9
47000 Karlovac
faks(047) 628-133
tel. (047) 628-183 , 628-188
komunalna-naknada@karlovac.hr

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo (Odsjek komunalne naknade) poziva pravne i fizičke osobe sa područja grada Karlovca, obveznike plaćanja komunalne naknade vlasnike odnosno korisnike nekretnine:
 • stambenog prostora 
 • poslovnog prostora 
 • garažnog prostora 
 • građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 
 • neizgrađenog građevnog zemljišta
da dostave podatke o korištenju određene nekretnine , kao i potrebne dokumente navedene u obrascu (ugovor o najmu, ugovor o zakupu) koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade. Poziv se odnosi kako na dosadašnje obveznike kod kojih je nastala promjena tako i na nove obveznike kod kojih su ispunjeni zakonom propisani uvjeti obveze. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine a obračunava se po m2 površine, i to za stambeni , poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne Novine br. 40/97), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
 
 • Vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određenim u kunama po m2
 • Koeficijenta zone (Kz)
 • Koeficijenta namjene (Kn)
Gradsko vijeće grada Karlovca na prijedlog gradskog poglavarstva nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, kojim se financiraju djelatnosti :
 
 • Odvodnja atmosferskih voda
 • Održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje javne rasvjete
 • Održavanje groblja
 • Održavanje objekata školskog , zdravstvenog i socijalnog sadržaja
 • Financiranje vatrogastva
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana