e-Usluge

Poziv na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta na sanaciji klizišta Sv. Ana (Kalvarija), ev.br. 137/20

Rok za dostavu ponuda je 18.05. do 09,00 sati.