Glasnik 7 / 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                str.
78. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu        784.
79. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu                                               795.
80. ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu  979.
81. ODLUKA o davanju jamstva  Grada Karlovca za kreditno zaduženje tvrtki Gradska toplana d.o.o. Karlovac    980.
82.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine    981.
83. PRVE IZMJENE I DOPUNE  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini    981.
84. PRVE IZMJENE I DOPUNE  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini               988.
85. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2022. godini              989.
86. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2022.godinu                             990.
87. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2022. godinu             991.
88. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2022.godini                                                      992
89. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2022.god.      993.
90. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2022. godini                            994.
91. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini                                               995.
92. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2022. godinu   996.
93. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2022. godinu          997.
94. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu                                    1002.
95. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu                    1003.
96. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i ostalih oblika socijalne pomoći za 2022. godinu             1004.
97. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2022. godinu            1007.
98. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu     1008.
99. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2022. godinu                                             1009.
100. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca       1010.
101. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini k.č. 6335/2 k.o. Barilović   1012.
102. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2022.god.     1012.
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2021. godinu                                                                                            1013.
104. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa upravljanja objektima u vlasništvu Grada Karlovca u 2021. godini  1014.
105. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini         1018.
106. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća grada Karlovca                          1030.
107. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za žalbe i predstavke Gradskog vijeća grada Karlovca  1030.
108. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Gradskog vijeća grada Karlovca       1031.
109. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu Gradskog vijeća grada Karlovca                   1031.
110. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde Gradskog vijeća grada Karlovca   1032.
111. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća grada Karlovca      1032.
112. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Gradskog vijeća grada Karlovca 1032.
 
MANDADTNO IMUNITETNA KOMISIJA
113. IZVJEŠĆE o mirovanju i početku mandata člana Gradskog vijeća                             1033.
114. IZVJEŠĆE o mirovanju i početku mandata člana Gradskog vijeća                             1034.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
115. ODLUKA o mjerama  spaljivanja i loženje vatre na otvorenom na području grada Karlovca za 2022. godinu      1034.
116. ODLUKA o osnivanju i imenovanju povjerenstva za primopredaju reklamnih/oglasnih predmeta te nadstrešnica i javnih površina u vlasništvu Grada Karlovca koje koristi tvrtka Europlakat d.o.o.               1036.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana