Glasnik 12 / 2022

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                                                                                                                             str.
 
189. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka  Proračuna grada Karlovca za 2021. godinu              1149.
190. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu                                               1150.
191. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala  GeotermiKA za energetiku d.o.o.               1391.
192. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Gradska toplana d.o.o.                            1391.
193. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2022. godini                            1392.
194. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini                    1393.
195. DRUGE IZMJENE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2022.od.          1399.
196. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2022. godinu       1399.
197. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2022.god.                  1400.
198. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini                1401.
199. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2022. godini               1403.
200. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2022. godini                               1405.
201. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini      1406.
202. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2022. godinu               1407.
203. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2022. godinu                1408.
204. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2022. godinu          1409.
205. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu 1411.
206. ODLUKA o  izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca         1412.
207. ODLUKA o produženju važenja Lista reda prvenstva  za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca        1415.
208. ODLUKA o uključenju Grada Karlovca u Program društveno poticajne Stanogradnje  1415.
209. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama k.č.br. 4191/36, 4191/38 k.o. Karlovac II i k.č.br. 3756/5 k.o. Turanj               1416.
210. ODLUKA o obnovi zgrada javne namjene                                                                   1417.
211. ODLUKA o izmjeni Odluke o pokretanju nabave za opremanje zgrade kina Edison                                                                                                   1418.
212. ODLUKA o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac za razdoblje 2021.-2027.  1419.
213. ZAKLJUČAK o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta “Zorin dom”                                                1419.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
214. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva                                                                       1420.
215. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva                                                                        1420.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana