Glasnik 3 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
4. IZVJEŠĆE o poduzetim mjerama nakon nastupanja prirodne nepogode – potresa na području grada Karlovca 7.
5. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave radova na sanaciji klizišta Sveta Ana (Kalvarija) 7.
6. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave radova na izgradnji parkirališta ŠSD Mladost 7.
7. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave radova na rekonstrukciji Ulice M. Nemičića 8.
8. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave radova na rekonstrukciji ulice Naselje M. Marulića 8.
9. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave radova na nastavku sanacije odlagališta otpada Ilovac – završetak faze I 9.
10. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova za asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta Grada Karlovca 9.
11. ODLUKA o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća grada Karlovca za pripremu i provedbu Plana razvoja grada Karlovca 2021. – 2030. godine 10.
12. ODLUKA o suglasnosti za pripremu, prijavu i provedbu projektnog prijedloga 'SINERGEE – Delivering Smart and Innovative Energy Solutions to Building's Cradle to cradle lifecycle' ( „Primjena pametnih i inovativnih energetskih rješenja u zgradarstvu pristupom C2C životnog ciklusa zgrada – SINERGEE“) 12.
13. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na otvoreni poziv i provedbu projektnog prijedloga „Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu II“, koji će se primjeniti u okviru otvorenog Poziva za prijavu projekata usmjerenih na „Nastavak
unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ referentni broj: UP.02.2.2.16 13.
14. ODLUKA o dopuni Odluke o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca u prvom tromjesečju 2021. godine 14.
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća gradonačelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine 14.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
16. PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2021. godinu 15.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
OSTALO
17. OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge parkiranja (ispravak) 17
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana