Glasnik 22 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
248. PRORAČUN Grada Karlovca za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023.-2024. godinu 1431.
249. ODLUKA o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu 1832.
250.ODLUKA o davanju na upravljanje javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Karlovca trgovačkom društvu Mladost d.o.o. 1839.
251. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini 1840.
252. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 1850.
253. PROGRAM korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini 1851.
254. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2022. godini 1851.
255. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 1852.
256. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa u 2022. godini 1858.
257. PROGRAM upravljanja objektima u vlasništvu Grada u 2022. godini 1860.
258. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2022. godinu 1863.
259. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2022. godinu 1864.
260. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu 1868.
261. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2022. godinu 1872.
262. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2022. godinu 1877.
263. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2022. godinu 1879.
264. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2022. godinu 1891.
265. PROGRAM financiranja zaštite od požara u 2022. godini 1895.
266. PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2022.godinu 1898.
267. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2022.godine 1902.
268. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2022.godinu 1906.
269. PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2022. godini 1908.
270. ODLUKA o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Pivovara“¸ 1909.
271. ODLUKA o izradi i donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“ 1913.
272. ODLUKA o sastavu Većeg urbanog područja Karlovac 1918.
273.ODLUKA o pokretanju postupka izrade strategije razvoja Većeg urbanoga područja Karlovac za financijsko razdoblje 2021. – 2027. 1919.
274.ODLUKU o suglasnosti za pripremu, prijavu i provedbu projektnog prijedloga 'Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1' 1920.
275.ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2022. godinu 1921.
276. ODLUKA o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2021. godinu 1939.
277. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022. – 2024. 1952.
278. ODLUKA o donošenju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Karlovca u 2021. godini 1958.
279.ODLUKA o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Karlovca za 2022. godinu 1972.
280.ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeće Grada Karlovca za 2022. godinu 1977.
281. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2022. godini 1978.
282. ODLUKA o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2021. do 2024. godine 1980.
283. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2022. Godinu 1981.
284.ODLUKA o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ za provođenje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu Nabava I opremanje bibliobusa u okviru projekta “Čitanje je važno , uključuje nas snažno”
UP.02.1.1.15.0076 1984.
285. ODLUKA o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac 1984.
286. ODLUKA o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu 1986.
287. ODLUKA o petim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 1986.
288. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Karlovca 1994.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
289. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2021. godinu 1994.
290.ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. 2025.
291. RJEŠENJE o trećoj izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju brojčanih oznaka 2026
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana