Glasnik 7 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
97. GODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršenju proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 271.
98. ODLUKA o otpisu potraživanja Grada Karlovca 382.
99. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 386.
100. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 393.
101. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2019.godinu 573.
102. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za energetsku obnovu zgrade gradske uprave 573.
103. ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca 574.
104. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2019. godinu 579.
105. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018. godini 581.
106. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu 588.
107. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2018. godinu 599.
108. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca za 2018.godinu 605.
109. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2019. godini 609.
110. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2019. godini 618.
111. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2019. godini 619.
112. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2019. godini 624.
113. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu 628.
114. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini 629.
115. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2019. godini 635.
116. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2019.godini 636.
117. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjere poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2019. godine 638.
118. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine
unutar kulturno-povijesne cjeline u 2019. godini 639.
119. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2019. godinu 640.
120. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu 642.
121. PRVE IZMJENE I DOPUNE Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2019. godinu 643.
122. PRVE IZMJENE I DOPUNE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2019. godinu 644. 
123. ODLUKA o odobrenju zaključenja Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2019. godini 645.
124. ODLUKA o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada tijela za pripremu i provedbu Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 645.
125. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1796/1 k.o. Donje Mekušje 646.
126. ODLUKA o izmjeni odluke o uređenju prometa na području Grada Karlovca 647.
127. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova 648.
128. ODLUKA o prijenosu vlasništva vatrogasnog vozila 648.
129. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac 649.
130. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2018. godinu 649.
131. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde 649.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
132. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za 2018. godinu 651
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana