Glasnik 3 / 2019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA     str.
20. PLAN prijma u službu u Upravna tijela grada Karlovca za 2019. godinu 38.
21. ODLUKA o utvrđivanju iznosa zakupnine radi sklapanja ugovora o zakupu sa neposrednim posjednicima poslovnih prostora 40.
20. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za određivanje lokacija zelenih otoka i lokacija spremnika za komunalni otpad na javnim površinama Grada Karlovca 41
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana