Glasnik 11 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
166. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 784.
167. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 785.
168. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2019. godinu 981.
169. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2019. godini 982.
170. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2019. godini 983.
171. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2019. godini 993.
172. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2019. godini 995.
173. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 1000.
174. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2019. godini 1004.
175. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2019. godini 1005.
176. DRUGE IZMJENE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2019. godinu 1007.
177. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2019. godinu 1007.
178. ODLUKA o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca 1008.
179. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2019. godini 1022.
180. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu 1023.

OSTALO
MANDATNO - IMUNITETNA KOMISIJA
181. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika sa liste ŽIVI ZID, gospodina Ivana Vilibora Sinčića te početku mandata zamjenskog vijećnika gospodina Marijana Fudurića 1024.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana