Glasnik 15 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA      str.
231. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. godine 1445.
232.TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2018. godinu 1445.
233. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2018. Godinu 1446.
234. ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Karlovca 1447.
235. ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama 1448.
236. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave radova na energetskoj obnovi zgrade Gradske knjižnice „Ivana Gorana Kovačića“ na adresi Ljudevita Šestića 1 u Karlovcu 1457.
237. ODLUKA o postupku nabave radova na energetskoj obnovi zgrade gradske uprave na adresi Ivana Banjavčića 9 u Karlovcu 1457.
238. ODLUKA o postupku nabave radova na energetskoj obnovi zgrade na adresi Ivana Meštrovića 10 u Karlovcu 1458.
239. ODLUKA o kupnji i povećanju poslovnog udjela Grada Karlovca u temeljnom kapitalu društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 1458.
240. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2017./2018. pedagošku godinu 1459.
241. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2017./2018. pedagošku godinu 1459.
242. RJEŠENJE o imenovanju Jasmine Milovčić za ravnateljicu Gradske knjižnice „Ivana Gorana Kovačića“ 1460.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
243. ODLUKA o davanju suglasnosti društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac za zaduživanje putem financijskog lesinga 1460.
244. ODLUKA o odobrenju zaključivanja Ugovora o rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste Ulice Tina Ujevića, između Grada Karlovca i tvrtke Europa – upravljanje nekretninama d.o.o. 1461.
245. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca 1461.
246. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2018./2019. I broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. 1462.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana