Glasnik 18 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.

202. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine k.č,br. 1212, Lopašićeva ulica površine 1307 m2, k.o. Karlovac II        977.
203. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2018. godini     977
204. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje DODATKA II Okvirnom  sporazumu i Dodatka Ugovora o građenju pod nazivom Rekonstrukcija dijela bivšeg vojnog kompleksa u muzejski prostor zbirke naoružanja iz Domovinskog rata, Turanj, Karlovac – 5. faza        978.
205. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja odnosno skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac    978.
206. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“    980.
207. ODLUKA o drugim izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca za 2017. godinu   981.
208. ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav  Civilne zaštite grada Karlovca         982.
209. RJEŠENJE o imenovanju šetnice prof. Vladimiru Peršin            983.
210. RJEŠENJE o imenovanju parka u kojem se nalazi spomenik „Leptir“ u Park akademskog slikara Daniela Butale    983.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
211. ODLUKA  o objavi javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog Natječaja       984.
212. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite grada Karlovca, KLASA: 830-01/17-01/03, URBROJ: 2133/01-12-02/08-17-1 od  28. lipnja 2017. godine    984.
213. ODLUKA o izmjenama učestalosti polazaka po linijama  i zonama u obavljanju prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca   985.
214. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2017./2018. I broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 987.
215. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca     988.
216. RJEŠENJE o imenovanju članova pregovaračkog odbora   989.
217. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac             989.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana