Glasnik 15 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                   str.
  
173.  ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima grada Karlovca   789.
174. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2016.  godinu    796.
175. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2016. godinu       797.
  
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
176. RJEŠENJE o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad     798.
177. RJEŠENJE o brojčanim oznakama dužnosnika Grada Karlovca, upravnih tijela Gradske uprave rada Karlovca i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti   798.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana