Glasnik 13 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
 
137.  ODLUKA Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca              520.
138. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu          525
139. DRUGE IZMJENE I DOPUNE proračuna  Grada Karlovca za 2017. i projekcije za 2018. – 2019. godinu              526.
140. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2017. godine     666.
141. PLAN mreža dječjih vrtića na području grada Karlovac         666.
142. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu    667.
143. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa poticanja razvoja  turizma na području Grada Karlovca za 2017. godinu       669.
144. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu    669.
145. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini  670.
146. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2017. godini                677.
147. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2017. godini              680.
148. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini   684.
149. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2017. godini     685.
150. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini      686.
151. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2017. godini      692.
152. DRUGE  IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2017. godinu                   693.
153. DRUGE  IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2017. godinu  694.
154. DRUGE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2017. godinu     695.
155. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći Grada Karlovca za 2017. godinu           697.
156. DRUGE IZMJENE Programa financiranja zaštite od požara u 2017. godini   698.
157. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća  gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini         699.
158. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“      700.
159. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju  političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca za 2017. godinu  709.
160. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na Grad Karlovac i to bez naknade nekretnine označene kao k.č.br. 1212, Lopašićeva ul., površine 1307 m2, i to dvorište Lopašićeva ulica, površine 1077 m2 i dječji vrtić, Lopašićeva ul., površine 230 m2, odnosno ukupne
površine 1307 m2    710.
161. ODLUKA o trećoj izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi                                            710.
162. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu otvorenog postupka javne nabave: „Energetska obnova Osnovne škole Skakavac – 2. etapa“ i sklapanje ugovora o građenju        711.
163. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu otvorenog postupka javne nabave: „Energetskaobnova Osnovne škole Švarča – 2. etapa“ i sklapanje ugovora o građenju        711.
164. ODLUKA o izmjeni teksta Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“   712.
165. ODLUKA o izmjeni teksta Statuta Gradskog muzeja Karlovac                       712.
166. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za zaštitu potrošača  713.
167. ZAKLJUČAK o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Karlovca           714. 
168. RJEŠENJE o preimenovanju  naziva Trga Josipa Broza u Trga hrvatskih branitelja            714.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
169. ODLUKA o imenovanju Stožera civilne zaštite grada Karlovca             715.
170. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade „Nikola Tesla“, Banjavčićeva 9, Karlovac  716.
171. RJEŠENJE o imenovanja Koordinatora Programa izgradnje široko pojasne infrastrukture sljedeće generacije na području Grada Karlovca     716.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana