Glasnik 16 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                                  str.
158. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2015.godinu 630.
159. DRUGE IZMJENE I DOPUNE proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 632.
160. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Karlovca 793.
161. ODLUKA o osnivanju „Poduzetničke zone Mrzlo Polje – Karlovac“ i „Poduzetničke zone Jug – Mala Švarča“ 794.
162. ODLUKA o odobrenju kupnje na sudskoj javnoj dražbi nekretnine označene kao k. č. br. 1288 k.o. Karlovac II, u naravi Kino Edison 795.
163. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Lopašićevoj ulici oznake k. č. br. 1213, k.o. Karlovac II 795.
164. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2016. godinu 796.
165. PRVE IZMJENE I DOPUNE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2016. Godinu 797.
166. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2016. godinu 798.
167. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2016. godinu 799. 
168. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2016. godinu 800.
169. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2016. godinu 800.
170. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2016. godini 816.
171. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2016. godini 822.
172. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2016. godini 824.
173. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2016. Godini 827.
174. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2016. Godini 830.
175. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 832.
176. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2016. godini 840.
177. DRUGA IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016. godinu 842.
178. DRUGA IZMJENA I DOPUNA Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016. godinu 844.
179. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2016. godinu 846.
180. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2016. godinu 847.
181. DRUGE IZMJENE Programa financiranja zaštite od požara za 2016. godinu 849.
182. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2016. godinu 849.
183. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 850.
184. ODLUKA o prijenosu vlasništva nekretnine k.č. 269/1 k.o. Gornje Mekušje te pokretnina i pripadajuće dokumentacije na Javnu ustanovu AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 850.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
185. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2016./2017. i broju stipendija za školsku/ akademsku godinu 2016./2017. 852.
186. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca 852.
187. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za praćenje provedbe projekata sustava obrane od poplave Grada Karlovca 853.
188. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnice Upravnog vijeća javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ 854.
189. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnice Upravnog vijeća ustanove Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 854.
190. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnice Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac 855
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana