Glasnik 05 / 2016

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA Str.
40. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2015. godinu 64.
41. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja 167.
42. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2016. godini 188.
43. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 189.
44. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Karlovca 191.
45. ODLUKA o postupku nabave radova za rekonstrukciju dječjeg vrtića Rakovac 192.
46. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke 192.
47. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac 193.
48. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o određivanju javnog isporučitelja vodnih usluga na području aglomeracije Karlovac – Duga Resa 193.
49. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora 194.
50. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za mlade 194.
51. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 195.
52. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 11. 02. 2016. – 21. 03. 2016. godine 195.
53. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2015. godini 196.
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2015. godinu 196.
55. ZAKLJUČAK o prihvaćenju Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2015. Godinu 93.
56. ZAKLJUČAK o prihvaćenju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2015. godinu 196.
57. ZAKLJUČAK o prihvaćenju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2015. godinu 197.
58. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti Grada Karlovca u 2015. godini198.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
59. ODLUKA o objavi javnog natječaja i rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 199.
60. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2016. godini 200.
61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca u 2015. Godini
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana