Glasnik 07 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
Str.

153. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2013. godine 546.
154. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2013. godinu 546.
155. IZMJENE PROGRAMA zaštite od požara 701.
156. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2013. godini 702.
157. PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca za 2013. godinu 703.
158. PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2013. godinu 703.
159. ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 704.
160. ODLUKA o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Zadobarje 708.
161. ODLUKA o obavljanju komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora 716.
162. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č.br. 1104/6, k.o. Turanj 717.
163. ODLUKA o postupku nabave za gradnju spojne prometnice između Ulice Herta Turze i Ulice Luščić, te rekonstrukciju dijela Ulice Luščić u Karlovcu 717.
164. ODLUKA o objavljivanju javnog Poziva za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2017. godine 718.
165. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o korištenju sredstava proračuna za kapitalni projekt A03 30003 K300001 Sanacija odlagališta Ilovac 718.
166. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 719.
167. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o provođenju koncesije poslova nadzora, čuvanja i naplate parkiranja na javnim parkiralištima za razdoblje od 1. srpnja 2006. do 31. prosinca 2012. godine 720.
168. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca za mjesec srpanj 2013. godine 720.
169. ZAKLJUČAK o ne prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2012. godinu 720.
170. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2012. godinu 721.
171. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2012. godinu 721.
172. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2012. godinu 722.
173. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ za 2012. godinu 722.
174. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2012. godinu 722.
175. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2012. godinu 723.
176. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 723.
177. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac 724.
178. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 724.
179. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. 724.

ISPRAVAK
180. PRVE IZMJENE PLANA RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu 725.

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA

181. PRAVILNIK za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Karlovca“ u 2013. godini 727.
182. ODLUKA o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2013. godini 732.
183. ODLUKA o isplati sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijsne cjeline 733.
184. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca 734.


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana