Glasnik 05 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRAD KARLOVAC

63. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitka Proračuna grada Karlovca za 2011. godinu
64. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu (Rebalans I)
65. PRAVILNIK o poticanju korištenja obnovljenih izvora energije kod fizičkih osoba u gradu Karlovcu
66. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2012. godinu
67. IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu
68. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012. godinu 
69. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2012. godinu
70. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Karlovac ima dionice ili udjela u vlasništvu
71. ODLUKA o osnivanju društva Gradska toplana d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
72. ODLUKA o isplati temeljnog kapitala Gradskoj toplani d.o.o. 
73. ODLUKA o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora 
74. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Karlovca 
75. ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca za vrijeme od 4 (četiri) godine
76. ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca na vrijeme od 4 (četiri) godine 
77. ODLUKA o prigodnom korištenju dijela prostora u Starom gradu Dubovcu
78. ZAKLJUČAK o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Karlovca (SEAP)
79. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2011. godini
80. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2011. godinu
81. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2011. godinu
82. RJEŠENJE o imenovanju sportskog centra u Gornjem Mekušju
83. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta „Zorin dom“

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

84. ODLUKA o imenovanju Franje (Franjo) Slaćanina, dipl.ing. sgr., vatrogasnog časnika I klase, za Zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Karlovca