Glasnik 02 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

8. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2011. godine
9. PLAN o radu Upravnih odjela Gradske uprave Grada Karlovca za 2012. godinu 
10. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu 11. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2012. godinu 
12. IZVJEŠĆE o radu gradske tvrtke Toplana d.o.o. 
13. IZVJEŠĆE o izvršenju programa izgradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području grada karlovca 
14. IZVJEŠĆE o utrošku sredstava spomeničke rente za 2011. godinu 
15. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
16. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme grada Karlovca za 2011. godinu 
17. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa zaštite okoliša i zdravog grada u 2011. godini na području grada Karlovca 
18. PROGRAM zaštite okoliša u 2012. godini na području grada Karlovca 
19. PROGRAM poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu
20. PROGRAM ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 
21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom 
22. ODLUKA o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
23. ODLUKA o izmjeni Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Trebinja i k.o. Skakavac 
24. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2012.g 
25. OBVEZNE UPUTE za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Karlovac 
26. ODLUKA o suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac 
27. ODLUKA o suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke 
28. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju mjesnog odbora Rečica u lokalnu akcijsku grupu Vallis Colapis 
29. ZAKLJUČAK o potvrđivanju Odluke gradonačelnika grada Karlovca KLASA:020-04/12-01/102, URBROJ:2133/01-06-01/03-12-1 od 13.02.2012. godine o utvrđivanju iznosa
participacije roditelja odnosno skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac 
30. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
31. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 
32. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja 

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA
33. IV. IZMJENE I DOPUNE Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plana nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu
34. ODLUKA o sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2012. godini
35. ZAKLJUČAK o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području grada Karlovca za 2012. godinu 
36. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za unapređenje kvalitete rada i stanja objekata dječjih Vrtića u vlasništvu Grada Karlovca