Glasnik 06 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

107. PRVA IZMJENA i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu 
108. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca 
109. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca 
110. ODLUKA o donošenju Detaljnog plana uređenja „Mahično FV“ 
111. ODLUKA o odobrenju sklapanja ugovora o uređenju međuvlasničkih odnosa s tvrtkom Dubovac d.d. u odnosu na zemljište oznake k.č. br. 2315/1 u k.o. Karlovac 1 
112. ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Skakavac 
113. ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja
114. ODLUKA o postupku nabave radova na rekonstrukciji postojeće građevine i uređenju okoliša zgrade u Karlovcu, Nehajeva 9
115. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja Gradonačelnika grada Karlovca KLASA: 020-04/11-01/30, Ur.broj: 2133/01-04/20-11-2 o raspodjeli sredstava na ime subvencija javnom
gradskom prijevozu za 2011. godinu
116. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2010. godinu
117. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2010. godinu 
118. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Zelenilo d.o.o. Karlovac
119. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac 
120. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac .
121. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Toplana d.o.o. Karlovac 
122. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac 
123. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Hostel Karlovac d.o.o., 
124. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o. Karlovac
125. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. Karlovac

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
126. ODLUKA o cijeni vodnih usluga 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana