Glasnik 01 / 2010.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
1.PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
2.PROGRAM održavanja prometne signalizacije u 2010. godini
3.PROGRAM poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2010. godinu
4.PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2010. godinu
5.ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava spomeničke rente za 2009. godinu
6.ODLUKA o prihvaćanju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2010. godinu
7.ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu kocesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
8.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, na području grada Karlovca, k.o.Skakavac
9.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, na području grada Karlovca, k.o. Skakavac
10.ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2010. godini
11.ODLUKA o postupka nabave opskrbe električne energije
12.ODLUKA o postupku nabave usluge distribucije električne energije – mreže niskog napona
13.ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
14.ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2010. godinu
15.ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac
16.ZAKLJUČAK o potvrdi izmjena i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godine
17.ZAKLJUČAK o potvrdi Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2009. godini
2
18.ZAKLJUČAK o potvrdi Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
19.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkopvitosti u raduciranju emisije CO 2
20.ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke gradonačelnika grada Karlovca, Klasa :020-04/09-01/294,Urbroj:2133/01-06-01/10-10-17,od 28 12. 2009. godine – odobrenje
potpisivanja Dodatka II. Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
21.ZAKLJUČAK o povrdi Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2009. godini
22.RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu, s pozicije R0057 „ Kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.“, u iznosu od 4.000.000,00 kuna za podmirenje troškova otplate duga
23.RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu,s pozicije 0056 „Kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.“,u iznosu od 1.170.000,00 kuna za podmirenje kreditnih obveza kod HBOR-a i PBZ
24.RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu,s pozicije R0055“Kapitalna pomoć Čistoći d.o.o., u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sanaciju odlagališta Ilovac GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
25.PLAN nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2009. godinu
26.PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2009. godini
27.ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu grada Karlovca za 2009.godinu
28.ODLUKA o početku postupka javne nabave radi sklapanja ugovora o javnim uslugama navedenim dodatku II.B Zakona o javnoj nabavi i to Zaštitarske usluge evid.br.01/10 E-MV
29.ODLUKA o davanju prostora na desnoj obali rijeke Korane na korištenje Nogometnom klubu Karlovac
30.ODLUKA o preusmjerenju sredstava, uplaćenih kao polog za podmirenje zakupnine,za podmirenje budućih obveza po toj osnovi
31.ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
32.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Čistoći d.o.o. Karlovac na promjenu načina obračuna usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada
33.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Karlovac na prijedlog Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada
34.ZAKLJUČAK o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
35.RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac
36.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za procjenu nekretnina grada Karlovca
37.IZMJENA Plana prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2009. godinu TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA
38.STATUT Turističke zajednice grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana