Glasnik 13/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

242.PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2010. godinu
243.PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoćiza 2010.godinu
244.PROGRAM javnih potraba osnovnih škola iznad standarda za 2010. godinu
245.IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
246.IZMJENA Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada u 2009. godini
247.IZMJENA Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca u 2009. godini
248.IZMJENA Odluke o visini spomeničke rente
249.ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika grada Karlovca
250.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o ISPA projektu Karlovac
251.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u gradu Karlovcu za 2009. godinu
252.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

253.ODLUKA o odobrenju raspisivanja javnog natječaja za davanje u podzakup dijela čestice, k.č.br. 4190/4, u k.o. Karlovac II.
254.ODLUKA o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o javnim uslugama pomoći u prehrani, iz Dodatka II.B, u 2009. godini
255.ODLUKA o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o javnim uslugama zdravstvene njege u kući, iz Dodatka II.B, u 2009. godini
256.ODLUKA o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o javnim uslugama pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama, iz Dodatka II.B, u 2010.godini
257.ODLUKA o početku otvorenog postupka nabave male vrijednosti u predmetu nabave izrade programa zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom
258.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, za razdoblje od 15. studenoga 2009. do 31. ožujka 2010. godine
259.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrki Zelenilo d.o.o. Karlovac na odluku o utvrđivanju cijene strojne i ručne košnje koju je donio direktor tvrke, pod poslovnim brojem 5056/09
260.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrki Zelenilo d.o.o. Karlovac na odluku o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta koju je donio direktor tvrtke, pod poslovnim brojem 5057/09
261.RJEŠENJE o određivanju brojčanih oznaka upravnih tijela grada Karlovca i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti
262.RJEŠENJE o izmjeni rješenja o broju studentskih stipendija
263.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića Karlovac
264.RJEŠENJE o izmjeni Odluke o izmjeni Programa prevencije ovisnosti grada Karlovca
265.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2009. godinu
266.ISPRAVAK Odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2009. godinu ( Rebalans III.) - II. Posebni dio Proračuna


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana