e-Usluge

Registar ugovora

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Grad Karlovac kao naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura bez PDV-a. Grad Karlovac kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Registar ugovora u EOJN RH vodi se od 1. siječnja 2018. gdje se konstantno ažurira. EOJN RH pohranjuje objavljene registre ugovora najmanje deset godina od njihove objave.

Registar ugovora možete naći na poveznici: https://eojn.hr/contracts

Registar okvirnih sporazuma možete naći na poveznici: https://eojn.hr/framework-agreements