e-Usluge

Glasnik 9 / 2022..

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA        str.
 
123. POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća grada Karlovca                        1046.
124. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini                1046.
125. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2022. godini               1047
126. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2022. godini                               1048.
127. ODLUKA o izmjeni Plana rasporeda kioska       1049.
128. ODLUKA o Programskom i financijskom okviru Gradskog kazališta "Zorin dom" Karlovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine    1050.
129. ODLUKA o produženju roka važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu na području grada Karlovca i Ugovora o subvencioniranju javnog gradskog prijevoza na nerentabilnim linijama za čije održavanje postoji javna potreba                                                                                    1052.
130. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na uklanjanju ruševnih objekata na lokaciji bivše vojarne Luščić  1052.
131. ODLUKA o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu Foginovo u 2022. godini  1053.
132. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme – kompostera                1054.
133. ODLUKA o prodaji više nekretnina u naselju Grabrik                                                1054.
134. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini k.č. 1219/6 k.o. Vukmanićki Cerovac  1057.
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice u 2021. godini        1057.
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture u 2021. godini      1058.
137. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2021 godinu  1058.
138. ZAKLJUČAK o  prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2021 godinu      1058.
139. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Karlovca za 2021. godinu             1059.
140. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti za 2021. godinu  1059.
141. RJEŠENJE za odobrenje postavljanja štanda/klupe za prodaju voća u Zagrebačkoj ulici kod kućnog broja 8 u Karlovcu 1060.
142. RJEŠENJE za odobrenje postavljanja štanda/klupe za prodaju voća u Senjskoj ulici kod kućnog broja 98 u Karlovcu   1060.
143. RJEŠENJE za odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke na manifestaciji „Stars open tour“ – teniski turnir udruzi Teniski klub Karlovac                    1061.
144. RJEŠENJE za odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke na manifestaciji „Beer garden na Marsu“ tvrtci For Mars j.d.o.o. Karlovac 1062.
  
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
145. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu               1063.
146. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva    1063.
147. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva     1064.
148. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva     1064.
149. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva     1065.
150. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za određivanje lokacija spremnika za komunalni otpad na javnim površinama Grada Karlovca     1065.