e-Usluge

Glasnik 8 / 2022.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA      str.
117. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Karlovca    1037.
118. ODLUKA o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca radi isteka mandata   1038.
119. ODLUKA o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca  1038.
120. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun naknade zbog blizine odlagališta otpada Ilovac    1039.
121. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2022. godinu   1039.