e-Usluge

Glasnik 18 / 2022

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA                                                                                                                 str.
 
253. ODLUKA                       o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“      1694.
 
254. ODLUKA                       o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“     1694.
 
255. ODLUKA                       o osnivanju ustanove „Kino Edison“, multimedijski centar za kulturno – turističke sadržaje      1714.
 
256. ODLUKA                       o suglasnosti za  prijavu i provedbu projektnog prijedloga Unaprjeđenje javne turističke infrastrukture za aktivni turizam u Karlovcu     1718.
 
257. ODLUKA                       o drugim izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca    1718.
 
258. ODLUKA                       o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama k.č. 1450 i 1451/4 k.o. Rečica     1720.
 
259. ODLUKA                       o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca od  11. srpnja 2022. godine     1720.
 
260. ODLUKA                       o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Karlovac     1746.
 
261. ODLUKA                       o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke      1747.
 
262. RJEŠENJE                   o izmjeni i dopuni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta „Zorin dom“     1747.
 
263. RJEŠENJE                   o izmjeni i dopuni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Karlovac     1748.
 
264. RJEŠENJE                   o razrješenju i imenovanju člana Mandatno imunitetne komisije Gradskog vijeća grada Karlovca       1748.
 
265. RJEŠENJE                   o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu  suradnju Gradskog vijeća grada Karlovca     1749.
 
266. RJEŠENJE                   o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća grada Karlovca     1749.
 
267. RJEŠENJE                   o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Karlovca    1750.
 
MANDATNO
IMUNITETNA
KOMISIJA
 
268. IZVJEŠĆE                    o mirovanju i početku mandata člana Gradskog vijeća           1751.