Ponovljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore na području Grada Karlovca

12.04.2019.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 27. 4. 2019. u 16 sati.
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
Ponovljena javna rasprava (javno savjetovanje)
Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore na području Grada Karlovca
Grad Karlovac pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore na području Grada Karlovca. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Karlovac, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8.3.2019., pokreće ponovljenu javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 12. travnja do 27. travnja 2019.
Projektni dokumenti za ponovljenu javnu raspravu obuhvaćaju:
1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave 
2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta 
3. Prilog A PRŠI-ja 
4. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi 
5. Odluka o prihvaćanju komercijalnog interesa s prethodne javne rasprave projekta  

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 27. travnja 2019. u 16:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Karlovca sirokopojasni.internet@karlovac.hr .