Pretražite novosti:

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“ u Karlovcu

24.07.2019.
Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“  u Karlovcu
Ovaj javni poziv se objavljuje u okviru provedbe projekta „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ KK.03.1.2.03.0024. Projekt je sufinanciran u iznosu od 8.548.683,25 HRK (84,9999951 %) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.
Svrha projekta "Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu" je doprinijeti ravnomjernom gospodarskom razvoju regije kroz privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Ostvarivanjem specifičnog cilja, infrastrukturnim opremanjem poduzetničke zone Gornje Mekušje, stvoriti će se uvjeti za rast poduzetništva i povećanje investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu.
Cilj ovog Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkih potencijala za dostavu pisama namjere za kupnju komunalno opremljenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“.
Područje zone „Gornje Mekušje“ obuhvaća površinu od 104.616 m2. Cjelokupna površina zone je u vlasništvu Grada Karlovca. Zona je podijeljena na 10 parcela (Prilog 1).
Krajnji rok dovršenja komunalnog uređenja zone: 1. srpanj 2020. godine.
Namjena zone (Prilog 2): Površine gospodarske namjene – proizvodnja (I) i površine poslovne namjene (K). Površine gospodarske namjene - proizvodne (I) namijenjene su gradnji građevina industrijske i zanatske proizvodnje, poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti s pomoćnim građevinama te ugostiteljsko-turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta). Površine poslovne namjene (K) namijenjene su gradnji poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko-turističkih  građevina (bez smještajnih kapaciteta).
Način prodaje: Raspisivanje  javnog natječaja.
Početna cijena: Procjena tržišne vrijednosti od ovlaštenog sudskog vještaka – procjenitelja.
Pogodnosti prilikom ulaganja u Zonu: Definirat će se naknadnim odlukama Grada Karlovca a ovisiti će o broju zaposlenih, djelatnosti i drugim utvrđenim kriterijima o kojima će odlučiti Gradsko vijeće Grada Karlovca. Sve olakšice imaju karakter potpore male vrijednosti.
Pogodnosti koje su na snazi:
II skupina područja od posebne državne skrbi (Zakon o područjima od posebne državne skrbi) - Plaćanje umanjene jedinične cijene za vodni doprinos (Zona C) 
Komunalni doprinos – 0 Kn – za proizvodne djelatnosti - olakšica ima karakter državne potpore male vrijednosti 
Komunalna naknada – mogućnost umanjenja donošenjem posebne odluke Gradskog vijeća  - olakšica ima karakter državne potpore male vrijednosti 
Definicija potpore male vrijednosti: Temeljem uredbe EU komisije jedan poduzetnik ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o otme financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su porijeklom iz EU. Razdoblje od 3 fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u RH. Trogodišnje razdoblje primjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore male vrijednosti uzima u obzir ukupan iznos potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 
Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su i Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18) i odnose se na investicijske projekte u: proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.
Od zainteresiranih poduzetnika / investitora očekuje se PISMO NAMJERE sljedećeg sadržaja:
  • Naziv pravne osobe odnosno ime i prezime fizičke osobe
  • Pretežita djelatnost
  • Planirana djelatnost u zoni s očekivanim brojem novozaposlenih
  • Vrijednost ulaganja
  • Potrebna veličina zemljišta
  • Energetske potrebe , potrebna količina vode, plina i odvodnje.Iskazivanje interesa podnošenjem pisma namjere ne predstavlja obvezujuću ponudu već isključivo polaznu informaciju za raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Zoni.
Pisma namjere upućuju se na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam , Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s naznakom: PISMO NAMERE ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U PODOZETNIČKOJ ZONI „GORNJE MEKUŠJE“ ili na email: andrea.vrbanek@karlovac.hr  zaprimaju se do popunjenja Zone .
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 047 628 120,  047 628 113 ili na email adrese: andrea.vrbanek@karlovac.hr , ivanka.brezovic@karlovac.hr .

Detalje pronađite u priloženom dokumentu.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana