Pretražite novosti:

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za ublažavanje šteta od prirodne nepogode (mraza)

12.05.2021.
Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za ublažavanje šteta od prirodne nepogode (mraza)
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za ublažavanje štete od prirodne nepogode (mraz)
 
I. UVODNE NAPOMENE
Potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpora) dodjeljuju se poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o fonkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru. Potpora  se dodjeljuje kao bespovratna novčana sredstva za ublažavanje posljedica prirodne nepogode sukladno Proračunu Grada Karlovca za 2021. god. ("Glasnik Grada Karlovca" br. 17/20 i 8/21), u okviru Programa: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ, Aktivnost: „Potpore poljoprivrednim gospodarstvima“ u iznosu 50.000,00 kn.
II. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Karlovca, koja imaju štete na trajnim nasadima od prirodne nepogode  (mraza), te imaju podmirene sve dospjele novčane obveze prema državi, Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Potpore mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koja imaju maksimalno 10 zaposlenih.
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA SREDSTAVA
Zahtjevi za potporu za Mjeru 11. Ublažavanje štete od prirodne nepogode podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 13. do 21. svibnja 2021.god. do 15,00 sati u pisarnicu Grada Karlovca ili elektronskim putem na email adresu: potpore-poljoprivreda@karlovac.hr.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u tekućoj godini iz Proračuna Grada Karlovca po svim mjerama je 60.000,00 kn. U koliko se radi o poljoprivrednom gospodarstvu kojem je poljoprivreda osnovna djelatnost, poljoprivrednom gospodarstvu koje je  u sustavu PDV-a ili mladom poljoprivredniku potpora može iznositi do 80.000,00 kn po korisniku godišnje.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) 1408/2013. i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
V. INFORMACIJE
Propisani  obrazac zahtjeva nalazi se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
Sve potrebne upute i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, na tel: 047/628-172, putem e-maila na: potpore-poljoprivreda@karlovac.hr.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana