Pretražite novosti:

Javna rasprava o prijedlogu UPU „PIVOVARA“

15.07.2022.
Javna rasprava o prijedlogu UPU „PIVOVARA“
Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog UPU „Pivovara“ traje od 20. 7. do 18. 8. 2022. godine. Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog  radnog dana od 10,00 do 14,00 sati u ulaznom holu prostorija Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, prizemlje, kao i na mrežnoj stranici Grada Karlovca  http://www.karlovac.hr .
Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se pisanim putem davati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 18.08.2022. godine.
2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 26.07.2022. godine s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 1.kat.
3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
Svi zainteresirani  imaju pravo uvida u prijedlog izmjena Plana  tijekom trajanja javne rasprave.
Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 18.08.2022. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se u smislu Zakona o prostornom uređenju mišljenjem iz članka 101. stavka 1. tog zakona.   
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana