Izrada projektne dokumentacije : Izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta uz državnu cestu DC1, na dionici 010 U Tušiloviću od stacionaže 13+254 do stacionaže 15+904 u dužini od 2650 metara na kat. česticama 4/11, 237 i 200/1 K.O. Tušilović

24.07.2019.
Grad Karlovac  je naručio izradu idejnog i  glavnog projekta izvedbe nogostupa i autobusnih ugibališta uz državnu cestu  DC1. Nogostup je širine 2,00  metra i namijenjen za mješovito pješačko- biciklistički -nogostup i projektiran je sa asfaltnim zastorom. Projektom će biti riješena odvodnja površinske vode i okolnog terena na način da voda ne ide na nogostup i kolnik državne ceste. Projektom će biti riješeni problemi urbanističkih barijera i kod svakog autobusnog ugibališta mora se obavezno predvidjeti pješačko - biciklistički prijelaz preko državne ceste uz izradu kvalitetne signalizacija vezano na zaštitu pješaka i biciklista. Sastavni dio projekta rekonstrukcije prometnice i izgradnje  nogostupa je i projekt vodoopskrbe u nogostupu i projekt DTK instalacija.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana