Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca

17.06.2019.
Savjetovanje je završeno.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Karlovca se:
  1. određuju druge djelatnosti koje se, pored utvrđenim Zakonom, smatraju komunalnim djelatnostima
  2. pobliže određuju poslovi koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti utvrđenim Zakonom
  3. povjerava obavljanje određenih komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu koje je osnovao Grad Karlovac
  4. povjerava vršenje javne ovlasti u obavljanju određenih komunalnih djelatnosti
  5. određuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
  6. određuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora
  7. određuju i druge građevine koje se, pored utvrđenim Zakonom smatraju komunalnom infrastrukturom
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana