Odluka o komunalnoj naknadi

10.10.2018.
Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se:
  • područja zona Grada Karlovca u kojem se naplaćuje komunalna naknada
  • koeficijenti zone (Kz) za svaku zonu
  • koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
  • rok plaćanja komunalne naknade
  • nekretnine važne za Grad Karlovac koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
  • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana