e-Usluge

Javna rasprava o prijedlogu III izmjena i dopuna GUP-a grada Karlovca

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/19-03/01
URBROJ: 2133/01-06-01/01-19-72
Karlovac, 14.6.2019. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/19-03/01, URBROJ: 2133/01-06-01/01-19-71 od 14.6.2019.godine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA KARLOVCA

Javna rasprava trajat će 15 dana u periodu od 26.06. do 10.07.2019.godine. Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog 9 – 15 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, 3.kat. Javno izlaganje održat će se 03.07.2019. godine u 18 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva br.9. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način: Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 10.07.2019. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana – Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.