JAVNA RASPRAVA UPU Poduzetnička zona Mrzlo Polje

13.01.2016.
KLASA:350-02/15-03/01
URBROJ: 2133/01-06/03-16-45
Karlovac,08.01.2016.

Temeljem članaka članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13), i zaključka Gradonačelnika KLASA:350-02/15-03/01,URBROJ: 2133/01-06-01/03-43 od 31.12.2015., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „PODUZETNIČKA ZONA - MRZLO POLJE - KARLOVAC“

1. Javna rasprava trajat će 30 dana u periodu od 28.01.2016.godine do 26.02.2016.godine.
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, prizemlje.
2. Javno izlaganje održat će se 10.02.2016.godine u 11,30 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva br.9.
3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
  • Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
  • Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 26.02.2016. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu,Upravnom odjelu za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  • Javnopravna tijela koja su dala,odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku,smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.
4. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Poduzetnička zona-Mrzlo polje-Karlovac“ dostupan je na mrežnoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr .
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana