Program zaštite okoliša Grada Karlovca 2022 - 2025.

26.08.2022.
Završeno
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša predstavničko tijelo velikog grada donosi program zaštite okoliša za razdoblje od četiri godine. Sastavni dio programa zaštite okoliša je i program zaštite zraka i ublažavanja klimatskih promjena.
Program zaštite okoliša mora bit usklađen s Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske. Naša nastojanja da grad ozelenimo ne samo sadnjom već i provođenjem mjera energetske učinkovitosti, smanjenjem štetnih plinova, želja da potaknemo sve nas na intenzivniju borbu za zaštitu okoliša, naročito ublažavanje klimatskih promjena, a ovaj dokument pomoći će nam u toj borbi.
Program sadrži analizu i ocjenu  postojećeg stanja zaštite okoliša; uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se Program donosi; popis subjekata koji su dužni provoditi mjere utvrđene Programom i ovlaštenja u svezi s provedbom utvrđenih mjera zaštite okoliša; način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima onečišćivanja okoliša; rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera kao i izvore financiranja za provedbu utvrđenih mjera i procjenu potrebnih sredstava.
Nakon provedenog javnog savjetovanja potrebno je ishoditi mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a nakon toga program zaštite okoliša usvaja Gradsko vijeće. Stoga posebno molimo gradske vijećnike da svoje primjedbe na navedeni dokument dostave u vrijeme javnog savjetovanja.
Kako bismo dobili što kvalitetniji program ovim putem molimo sve sugrađane da svoje primjedbe/sugestije na Prijedlog Programa zaštite okoliša grada Karlovca dostave na mail adresu: ekologija@karlovac.hr ili na adresu:
Grad Karlovac
Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša
I. Banjavčića 9
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana