Pristup informacijama / Prijava nepravilnosti / Zaštita osobnih podataka

PRISTUP INFORMACIJAMA

službenica za informiranje:
Danijela Družak Rade, mag.iur., viši savjetnik za pravne i kadrovske poslove
Banjavčićeva 9
47 000 Karlovac
tel: 047 628 171
e mail: danijela.druzak.rade@karlovac.hr
 
Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.
--------------------------------------------------------------------------------
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Uvjeti ponovne uporabe informacija
Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Obrasci: VODIČ ZA KORISNIKE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2023.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2022.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2021.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2020. 
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2019.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2018.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2017.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2016.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2015.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2014.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2013.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2012.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2011.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2010.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2009.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2008.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2007.


PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:
Vlatko Kovačić, magistar prava
tel. 628 105
e-mail vlatko.kovacic@karlovac.hr

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u (NN br. 78/15 i 102/19) te Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN br. 78/20) Gradonačelnik Grada Karlovca imenovao je službenicu Ines Leticu - Žaja, dipl.iur., osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Karlovcu.
Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna i proračunskih korisnika, odnosno postupa po prijavljenim nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru te u suradnji s Gradonačelnikom poduzima radnje protiv utvrđenih nepravilnostima ukoliko se utvrde da postoje.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti Grada Karlovca UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI GRADA KARLOVCA
 
Temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti  (NN br. 46/22), Gradonačelnik Grada Karlovca je 14. 6. 2022.g. donio Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Gradu Karlovcu (Službeni glasnik Grada Karlovca br. 11/22).
Rješenjem gradonačelnika o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu od 12. 7. 2022. za povjerljivu osobu Grada Karlovca imenovana je:
Danijela Družak Rade, mag. iur. - viša savjetnica za pravne i kadrovske poslove Ureda gradonačelnika
Banjavčićeva 9, Karlovac, I. kat, soba br. 25
Tel: 047/ 628 -171
e - mail: danijela.druzak.rade@karlovac.hr
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu je:
Đurđica Lišnjić, mag.ing.prom. - viša stručna suradnica za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje uUpravnog odjela za komunalno gospodarstvo
Banjavčićeva 9, Karlovac, III. kat, soba br. 55
Tel: 047/ 628 -260
e - mail: djurdjica.lisnjic@karlovac.hr

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Grad Karlovcu 
Rješenje o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu
Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 
Kontakt:
Vlatko Kovačić, magistar prava
tel. 628 105
e-mail vlatko.kovacic@karlovac.hr
 
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" br. 42/18.). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Odluka o imenovaju službenika za zaštitu osobnih podataka
Politike  zaštite osobnih podataka
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka
Kodeks ponašanja voditelja obrade
Izjava ispitanika o privoli davanja podataka
Izjava o povjerljivosti
Zahtjev za ostvarenje prava na povlačenje privole na obradu osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na prigovor na obradu osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima