Prostorni plan uređenja Grada Karlovca - PPUGK

GGK br. 1/025/10
  Tekstualni dio
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Karlovca - PPUGK
GGK br. 6/11
  Tekstualni dio
Odredbe za provođenje
 
  Grafički dio
pregledna shema listova kartografskih prikaza građevinskih područja
  III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (GGK br. 17 / 2020.)
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana