Najčešća pitanja

Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?
Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg  Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.1/02,5/10 i 6/11) ili prilikom izrade novog. Tada javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. Javna rasprava objavljuje se u javnim glasilima i na službenoj mrežnoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr Pošto se radi se dugoročnom prostornom planu, a proces njegove izrade ili izmjene i dopune je vrlo složen, dugotrajan i skup, ne rade se česte izmjene. Stoga Upravni odjel za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.
U kojoj mjeri je, prilikom obnove zgrada u zaštićenoj kulturno povijesnoj urbanističkoj cjelini, potrebno zadržati postojeće karakteristike objekta (raspored prostorija, visina stropova, mogućnost uređenja potkrovlja i sl.)?
Za zahvate gradnje novih ili zamjenskih građevina, odnosno rekonstrukcije postojećih građevina koje se nalaze u kulturno povijesnoj urbanističkoj cjelini (Zvijezda je njen najvredniji dio) izdaju se akti za građenje temeljem Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca  - GUP. Istim planom, za prostor Zvijezde postoji Urbanistički plan uređenja. Više ...
Što je spomenička renta?
Spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba radi prikupljanja sredstava potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara odnosno za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara, a čiju visinu propisuje svojim odlukama Gradsko vijeće. Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Prihod prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.
Kako ostvariti sufinanciranje za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine?
Zainteresirani vlasnici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca u sklopu natječaja koji se raspisuje jednom godišnje ovisno o sredstvima spomeničke rente. Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Grada Karlovca i kroz medijske objave.
Što sve moram platiti za legalizaciju moje kuće? 
Prije nego što vam Ured za graditeljstvo Grada Karlovca izda Rješenje o izvedenom stanju morate platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Visina naknade propisana je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), te Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ br. 98/12) . Kod izračuna naknade za zadržavanje važna je veličina objekta i njegova namjena. Također je važno da li je zgrada u građevinskom području ili nije. Naknadu možete platiti odjednom i tada ostvarujete 25 % popusta, a ako želite platiti na rate morate to naznačiti kod podnošenja zahtjeva. Obročno plaćanje moguće je maksimalno na 60 mjesečnih obroka s tim da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300 kuna, a iznos 1. obroka ne manji od 1.000 kuna. Nakon što dobijete pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju na osnovu njega upisujete ozakonjenu zgradu u katastar. Za to će vam trebati geodetska snimka s ucrtanim objektom. Katastar onda upisuje objekt i šalje podatke u Gruntovnicu. Rješenje o izvedenom stanju je dokument koji ima karakter  građevinske i uporabne dozvole. Na temelju Rješenja o izvedenom stanju Upravni odjel za komunalno gospodarstvo donosi rješenje o komunalnom doprinosu. Komunalni doprinos se plaća prema Odluci o komunalnom doprinosu Grada Karlovca (Glasnik 01/19) i  ovisi o obujmu legaliziranog objekta i zoni u kojoj se nalazi. Rješenje o izvedenom stanju dostavlja se i Hrvatskim vodama za izračun vodnog doprinosa koji ovisi o obujmu legaliziranog objekta te njegovoj namjeni i veličini.
Gdje predajem rješenje o izvedenom stanju u katastar ili gruntovnu?   
Nakon pravomoćnosti rješenje o izvedenom stanju  ozakonjenu zgradu upisujete u katastar. Za to će vam trebati geodetska snimka s ucrtanim objektom. Katastar nakon toga šalje podatke u gruntovnicu.
Do kada se mogao podnijeti zahtjev za legalizaciju?
Zahtjev za legalizaciju mogao se podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. Za sva pitanja i nejasnoće građani se mogu obratiti na telefonski broj 047 628 240.
Kupili bi parcelu a zanima nas je li poljoprivredno ili građevinsko zemljište?
Podnesite zahtjev za uvjerenje o statusu zemljišta. Telefon 047/628 - 238 i e-mail: graditeljstvo@karlovac.hr
Nismo podnijeli zahtjev za legalizaciju u roku. Postoji li drugi način kako bi legalizirali kuću koja je građena prije 1968. godine?
Ukoliko nije rađena dogradnja ili rekonstrukcija možete kod nas podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene prije 1968. godine. Telefon 047/628 - 238 i e-mail: graditeljstvo@karlovac.hr
Trebam pravomoćnost građevinske dozvole. Koja je procedura?
Trebate podnijeti zahtjev za utvrđivanje pravomoćnosti građevinske dozvole. Trebate uz zahtjev priložiti original građevinske dozvole, a ukoliko isti ne posjedujete trebati u Državnom arhivu u Karlovcu podnijeti zahtjev za preslikom dozvole te istu dostaviti u Grad Karlovac, Banjavčićeva 9. Telefon 047/628 - 238 i e-mail: graditeljstvo@karlovac.hr
U dvorištu imam staru ruševnu građevinu, mogu li je srušiti?Treba li mi dozvola za rušenje starog objekta ili neka dokumentacija?
Za rušenje objekta trebate dostaviti projekt uklanjanja izrađen od strane ovlaštenog arhitekta ili inženjera građevine i prijavu početka uklanjanja građevine.
Molim vas informaciju o građevinskoj dozvoli za kuću. Dozvolu smo izgubili. Kako bi mogli doći do preslike iste?
Molim Vas dostavite podatke o investitoru te ćemo provjeriti u našoj evidenciji kako bi saznali klasu iste. S tim podacima presliku građevinske dozvole možete dobiti u Državnom arhivu u Karlovcu. Telefon 047/628 - 238 i e-mail: graditeljstvo@karlovac.hr
Ima li grad Karlovac GIS? Što je GIS?
Pogledajte GIS Karlovca na linku https://gis.karlovac.hr/gis
Gdje mogu vidjeti urbanističke planove?
Sve što vas zanima iz područja urbanizma i prostornog planiranja Karlovca pogledajte na linku https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/92
Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja? / Želim prenamijeniti zemljište u građevinsko?
Sve informacije zatražite na tel: 047 / 628 - 238 i e-mail: graditeljstvo@karlovac.hr
Uredovno vrijeme za stranke:
Srijeda 12.00 - 16.30  /  Petak 8.00 - 12.00
Podnošenje zahtjeva – Trg bana J. Jelačića 1, soba 24:
Ponedjeljak, Utorak, Četvrtak  7.30 - 15.00  /  Srijeda 7.30 - 17.00  /  Petak 7.30 - 13.00  (pauza od 11.00 - 11.30)
Više na https://www.karlovac.hr/gradjenje-stanovanje/dozvole/107
Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izrade, izmjene i dopune postojećeg Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.
Treba li za izvođenje pomoćne zgrade građevinska dozvola?
Ne treba. U slučaju da pomoćna zgrada ima jednu etažu, a nema više od 50 m2 tlocrtne površine i da je osnovna zgrada zakonita - pomoćna zgrada može se graditi na temelju glavnog projekta, te pritom pomoćnu zgradu smije izvoditi ovlašteni izvođač radova. Također treba prijaviti početak građenja, osigurati stručni nadzor nad građenjem, te ishoditi uporabnu dozvolu, budući da se te građevine evidentiraju u katastru.
Treba li za izradu glavnog projekta za pomoćne zgrade  geodetski projekt?
Ne.
Je  li  potrebna uporabna dozvola za zgradu koja je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine?
Da.
Može li se legalizirati kuća na negrađevinskom području?
Da, postupak je isti kao i kod legalizacije zgrada u građevinskom području naselja.
Treba li legalizirati septičke jame?
Septičke jame do 27 m3 ne podliježu obavezi legalizacije.
Koja je procedura za kupnju nekretnine / zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca?
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom. Ukoliko nekretnina s prostorno planskog i komunalnog aspekta udovoljava uvjetima prodaje, naručuje se elaborat procjene tržišne vrijednosti te raspisuje javni natječaj za prodaju. Nakon provedenog javnog natječaja zaključuje se kupoprodajni ugovor i kupoprodajna cijena mora platiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Želim svoju nekretninu  ponuditi Gradu Karlovcu na prodaju. Koja je procedura?
U slučaju ponude za prodaju nekretnine Gradu Karlovcu, zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom. U zahtjevu se moraju navesti podaci o nekretnini (vrsta, k.č.br. površina, adresa, opis i slično). Ukoliko je Gradu predmetna nekretnina potrebna, za istu se izrađuje elaborat procjene vrijednosti nekretnine te se u slučaju da su Grad Karlovac i ponuditelj suglasni s procjenom zaključuje kupoprodajni ugovor.
Nemam sređeno vlasništvo na garaži / stanu  odnosno kao vlasnik je upisan Grad Karlovac. Da li mi Grad može pomoći da to riješim?
Ukoliko se garaža /stan nalaze u katastarskim općinama Karlovac I i Karlovac II, moguće je da Grad Karlovac riješi upis prava vlasništva zaključenjem ugovora o uređenju vlasničkih odnosa. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za imovinsko pravne odnose i upravljanje imovinom, a mora sadržavati dokumentaciju kojom se dokazuje neprekinuti pravni slijed prometa predmetne nekretnine (kupoprodajni ugovori, rješenja o nasljeđivanju, ugovori o darovanju i sl.). U slučaju da dokumentacija ne udovoljava uvjetima za zaključenje ugovora, podnositelj se upućuje na pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka.
Ozakonio sam zgradu koja je dijelom izgrađena na zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca. Pod kojim uvjetima mogu kupiti?
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom. Ukoliko je potrebno predmetno zemljište parcelirati, podnositelj zahtjeva bit će upućen na ishođenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, temeljem kojeg će izraditi prijavni list parcelacije. Zemljište se prodaje po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka procjenitelja, u ovom slučaju bez provođenja javnog natječaja jer je izuzetak propisan zakonskim propisima.
Na mom zemljištu predviđena je izgradnja ceste/polaganje cijevi? Kako će Grad Karlovac otkupiti moje zemljište i po kojoj cijeni  ili na koji način će se osnovati pravo služnosti i uz koju naknadu? / Koja su moja prava ako se gradi cjevovod / vodovod / kanalizacija na mojem zemljištu? / Mogu li dobiti naknadu za javnu cestu / kanalizaciju, vodovod na mojoj zemlji?
U slučaju realizacije gradskih projekata na zemljištu u privatnom vlasništvu, Grad Karlovac s vlasnicima zaključuje kupoprodajne ugovore, ugovore o osnivanju prava služnosti ili provodi postupak izvlaštenja. U svim slučajevima naknada se isplaćuje prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka procjenitelja. U slučaju da se Grad Karlovac i vlasnici ne usuglase oko naknade ili vlasnici ne žele zahvat na svom zemljištu, provodi se postupak izvlaštenja od strane nadležnog tijela Karlovačke županije. Vlasnici se o istom obavještavaju i u postupku aktivno sudjeluju.
Da li na području Grada Karlovca postoji cjenik građevinskog zemljišta?
Ne. U slučaju raspolaganja nekretninama, Grad Karlovac za svaku nekretninu naručuje elaborat procjene vrijednosti nekretnina sukladno zakonskim propisima.
Što su to prostorni planovi?
Prostorni planovi su dokumenti s kojima moraju biti usklađeni svi zahvati u prostoru. Prostornim planovima se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske, županija, gradova i općina.
Što je zahvat u prostoru?
Prema Zakonu o prostornom uređenju, zahvat u prostoru je svako građenje građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se uređuje ili mijenja stanje u prostoru.
Tko donosi prostorne planove?
Prostorni planovi se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj-županijskoj) i lokalnoj (gradskoj, općinskoj) razini, a
Prostorne planove, ovisno o razini, donose Hrvatski sabor, Vlada RH, županijska skupština, gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće. Prostorni plan niže razine mora biti u skladu s prostornim planom više razine.
Koji prostorni planovi su važeći za područje Grada Karlovca? / Gdje se može izvršiti uvid u važeće prostorne planove Grada Karlovca?
Prostorni planovi za područje Grada Karlovca (lokalne razine) su:
• Prostorni plan uređenja Grada Karlovca
• Generalni urbanistički plan grada Karlovca
• Urbanistički planovi uređenja
Popis važećih prostornih planova i uvid moguć je na https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/vazeci-prostorni-planovi/276 . Planovi su dostupni za uvid i na GIS- Javnom portalu za građane putem poveznice https://gis.karlovac.hr/gis .
Može li se i kako namjena zemljišta prenamijeniti iz poljoprivrednog u  građevinsko? / Što je to građevinsko područje?
Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko se može izvršiti samo u postupku donošenja, odnosno izmjene i dopune prostornog plana uvrštenjem tog zemljišta u građevinsko područje. Zainteresirana strana može podnijeti inicijativu za izradu, odnosno izmjenu i/ili dopunu prostornog plana o kojoj će biti odlučeno u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.
Želio bih podnijeti inicijativu za izmjenu i/ili dopunu prostornog plana. Mogu li to učiniti i kako?
Namjena zemljišta planirana prostornim planom može se promijeniti jedino postupkom njegove izmjene i dopune u proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Inicijativu za izradu plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko, pisano na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. Inicijativa može sadržavati i prijedlog načina financiranja izrade prostornog plana.
Inicijativa za pokretanje izmjene i/ili dopune prostornog plana može biti prihvaćena ukoliko se stručnom analizom utvrdi osnovanost pokretanja tog postupka, a predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (gradsko vijeće Grada Karlovca) donese Odluku o izradi plana.
Tko izrađuje prostorni plan? / Tko koordinira izradu prostornog plana? / Tko donosi prostorne planove?
Nacrt prostornog plana i konačni prijedlog prostornog plana izrađuje ovlašteni stručni izrađivač (zavod, pravna osoba, ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja) u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, propisima na temelju Zakona i posebnim propisima. Izradu prostornih planova koordinira nadležni upravni odjel Grada Karlovca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Prostorni plan lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Karlovca, Generalni urbanistički plana grada Karlovca i Urbanističke planove uređenja ) donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca.
Na koji način mogu sudjelovati u izradi i donošenju prostornog plana? / Kako se provodi postupak javne rasprave?
O prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava koja se za najavljuje u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva i Grada Karlovca. Javni uvid traje 30 dana za novi prostorni plan, a 8 - 15 dana za izmjenu i dopunu plana. Na prijedlog se  u roku određenom u objavi o javnoj raspravi mogu uputiti pisani prijedlozi i primjedbe. Za vrijeme javnog uvida organizira se javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera prostornog plana koje daju stručnjaci koji sudjeluju u izradi plana.
U kojoj je fazi revitalizacija stare povijesne jezgre Zvijezde?
2008. / 2009. godine izrađeno je idejno rješenje rekonstrukcije bloka bivše vojarne (Oružana), izgradnja podzemne garaže i uređenje glavnog gradskog trga. Za navedene zahvate 2013.godine izdana je lokacijska dozvola. Do tog perioda realizirani su i brojni pojedinačni projekti: obnova zgrade Magistrata, Gradskog muzeja, Đačkog doma,  prenamjena vojarne u Radićevoj ulici u Trgovačko-ugostiteljsku školu, uređenje Obrtničkog centra, Studentskog centra, objekata Veleučilišta (Kadettenschule, vojarna bana J. Jelačića), uređenje Studentskog doma i drugi manji zahvati koji su doprinjeli poboljšanju kvalitete prostora. 2012. godine usvojena je i Strategija razvoja Grada Karlovca 2013. – 2020. kojom je revitalizacija Zvijezde istaknuta kao jedan od tri strateška cilja razvoja Grada. Izrađen je Urbanistički plan uređenja Zvijezde kao i Plan upravljanja Zvijezdom.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana