Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU BANIJA - KUPA I

Javna rasprava trajat će 15 dana u periodu od 19. 1. 2017. do 2. 2. 2017. godine. 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/04
URBROJ: 2133/01-06/04-17-27
Karlovac, 2.1.2017. godine.
 
 
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-26 od 12.12.2016., objavljuje se
JAVNA RASPRAVA
O prijedlogu IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
 BANIJA - KUPA I
  1. Javna rasprava trajat će 15 dana u periodu od 19.1.2017. do 2.2.2017. godine. 
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog  radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, 3.kat.
  1. Javno izlaganje održat će se 25.01.2017. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva br.9. 
  2. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
  • Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, a prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik.
  • Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 2.2.2017. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu,Upravnom odjelu za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  • Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku,smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.
    4. Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I dostupan je na mrežnoj stranici Grada Karlovca  www.karlovac.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša