Energetska učinkovitost / Zaštita okoliša

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-I etapa“

KORNI - SELEKCIJA OTPADA video!
KORNI - ENERGETSKA UČINKOVITOST video!NACIONALNI PORTAL ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
MOŽEŠ I TI - samostalni i aktivni građani u zaštit okoliša

OTPAD

je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje. Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom. Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu. U otpadu koji odbacujemo u kućanstvu nalazi se dio koji možemo oporabiti. Otpad nam može zamijeniti neki drugi materijal ili se može pripremiti kako bi zamjenio neki materijal u proizvodnom procesu. Zato je vrlo važno otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti skupljati odvojeno i predavati ovlaštenom obrađivaču. U prilogu donosimo letak tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac s kratkim uputama o načinu odlaganja papira, plastike i stakla u posebne spremnike. VIŠE...

LETAK – odvojeno skupljanje otpada

LETAK - kompostiranje


ZONE SANITARNE ZAŠTITE - obavijest uoči sezone poljoprivrednih radova

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza II, Mekušje i Švarča (GGK br. 8/15)
Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin (GGK br. 8/15)
Odluka o odvodnji  otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac- Duga Resa („Glasnik Karlovačke županije“  br. 6a/15)
Odluka o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području grada Karlovca (GGK br. 12/2006.)
Odluka o naknadi vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta «Ilovac» (GGK br. 12/2006.)

Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča (GGK br. 12/16)
Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin (GGK br. 12/16)