Javna rasprava o prijedlogu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama

Javna rasprava traje do 16. 8. 2016.
Predmetna Odluka je na javnoj raspravi 30 dana, odnosno od 15. 7. 2016. do 16. 8. 2016. Primjedbe se mogu poslati na e mail poslovniprostori-udruge@karlovac.hr . Primjedbe će biti obrađene do 2. 9. 2016., a  konačna Odluka bit će donijeta na prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca nakon obrade pristiglih primjedbi u periodu javne rasprave.