Savjet mladih Grada Karlovca

Savjet mladih Grada Karlovca
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) i članka 10. Zakona o savjetima mladih (NN. 41/14) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 15. sjednici održanoj dana 26. veljače 2015. godine donijelo sljedeću 

O D L U K U 

I
Temeljem provedenog izbora za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika na 15. sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca održanoj dana 26. veljače 2015. godine sukladno stavku 7., 8. i 9. članka 10. Zakona o Savjetima mladih (NN. 41/14) utvrđuje se da su za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Karlovca izabrani:
 
- za člana   - za zamjenika člana
 1. Leo Lang
 2. Matija Kranjčević
 3. Tomislav Sučić
 4. Filip Trezner
 5. Davorka Blažić
 6. Matija Žužinjak
 7. Saša Fajković
 8. Renato Bukovac
 9. Bruno Hudak
 
 1. Viktorija Paljug
 2. Deni Pavlinović
 3. Leo Donat
 4. Tin Vučković
 5. Ivan Prugovečki
 6. Darko Marković
 7. Sandra Pavlović
 8. Tin Begić
 9. Tomislav Car
 

II
Broj članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Karlovca utvrđen je sukladno članku 8. Zakona o savjetima mladih (NN: 41/14). Mandat članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika traje tri godine. 

III
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova trebaju se objaviti sukladno članku 11. Zakona o savjetima mladih. Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih. 

IV
Ova Odluka stupa na snagu objavom u Glasniku grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2133/01-01/01-15-26
Karlovac, 26. veljače 2015. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana