Najčešća pitanja

Čime se bavi Centar za mlade?
Grad Karlovac osnivač je ​Centra za mlade. Centar vode udruge Carpe Diem - udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih i udruga Izvan fokusa, temeljem Javnog natječaja za odabir voditelja Centra za mlade u Grabriku. Više o Centru za mlade pročitajte na linku https://www.czm-grabrik.hr/
Tko vodi Malu scenu?
Mala Scena, odnosno Hrvatski dom u vlasništvu su Grada Karlovca, a Malom scenom trenutno upravlja KAoperativa. Detaljnije pročitajte na linku https://kaoperativa.org/mala-scena/
Urbani park je zamišljen kao nastavak djelovanja Male Scene Hrvatskog doma u ljetnim mjesecima, kako bi se obogatio i oživio dio čestice uz lijevo krilo zgrade kao i omogućila realizacija sadržaja društvenog karaktera koji okupljaju širu zajednicu i grupe korisnika u odnosu na dosadašnju praksu i mogućnosti. Pokretanjem urbanog parka aktivnosti će se proširiti na otvoreni prostor, a razvijati će se i novi sadržaji. Urbani park nastaje u okviru projekta Hrvatski dom u centru, kojeg je nositelj Savez udruga KAoperativa, a partner Grad Karlovac.
Detaljnije pročitajte na linku https://kaoperativa.org/javni-poziv-za-prijavu-programa-u-urbanom-parku-hrvatskog-doma/
Što je Savjet mladih?
Mladima se smatraju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 15 do 30 godina te zato imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine. Detaljnije pročitajte na linku https://www.karlovac.hr/sport-mladi-udruge/savjet-mladih-367/367
Za sva pitanja vezana uz rad savjeta mladih obratite nam se na savjetmladih@karlovac.hr Gradskim programom za mlade Grad Karlovac nastoji poboljšati položaj mladih u lokalnoj zajednici, pa je dosad uspješno izradio, usvojio i proveo dva Gradska programa za mlade (2009.-2012.; 2015.-2018.). Treći Gradski program za mlade grada Karlovca 2020.-2023. nalazi se na poveznici: https://www.karlovac.hr/sport-mladi-udruge/50
Kada se objavljuje natječaj za udruge?
Natječaj za udruge, kao i uvjeti za prijavu, objavljuju se početkom svake godine na stranici. www.karlovac.hr
Kako postati volonter?
Volonterski centar Karlovac je mjesto gdje zainteresirani pojedinci ili organizatori volontiranja mogu dobiti potrebne informacije o volontiranju i volonterstvu uopće. Više informacija na http://volonterka.info/
Kako se prijaviti na Sajam udruga?       
Na Sajam udruga se može prijaviti do sredine rujna putem prijavnog obrasca koji se nalazi na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr  i web stranici Centra za mlade www.czm-grabrik.hr i www.portalzamlade.info
Koje udruge mogu dobiti na korištenje gradske prostore?Prostori u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim kriterijima:
• upisana  je  u  odgovarajući  Registar  (Registar  udruga)  sa registriranim  sjedištem  na  području  Grada Karlovca;
• upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
• svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
• provodi programe i projekte od interesa za Grad Karlovac;
• ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu svojih aktivnosti;
• pravodobno i u cijelosti ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Karlovca i drugih javnih izvora;
• uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i obveze plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Karlovca;
• ima podmirene sve režijske troškove i troškove komunalnih usluga;
• protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćnoosuđenazaprekršajilikaznenodjelodefiniranoUredbomokriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15);
• vodiurednoitransparentnofinancijskoposlovanje,sukladnopropisimaoračunovodstvu neprofitnih organizacija;
• ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način);
• aktivno djeluje najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj,
• ako provodi svoje aktivnosti na području Grada Karlovca.
Na koji način se gradski prostori dodjeljuju na korištenje udrugama?
Prostori se dodjeljuju udrugama na temelju javnog natječaja, a samo iznimno, bez provođenja javnog natječaja, prostor se može, odlukom gradonačelnika, dodijeliti izravno kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Karlovac da, u suradnji s udrugama, žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom prostora;  kada se prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga, koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Karlovca ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Karlovca;  kada se prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva, lovačka društva i dr.).

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana