Raspodjela sredstava po Natječaju za odabir upravitelja Male scene

GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/97
URBROJ: 2133/03-10/05-16-4
Karlovac, 05.04.2016.

Na temelju čl. 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15 – potpuni tekst) Gradonačelnik Grada Karlovca  je dana  05.04.2016.godine donio sljedeću 
ODLUKU
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Natječaju odabir upravitelja Male scene u 2016. godini.
 I.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu na poziciji R0324 "Tekuće donacije u novcu – Mala scena Hrvatskog doma» u ukupnom iznosu 30.000,00 kuna kako je navedeno u tablici u prilogu.
 II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, Upravni odjel za proračun i financije isplaćivat će na žiro-račun udruge, temeljem potpisanog Ugovora o upravljanju prostorom Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu, zahtjeva i naredbi za isplatu Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 III.
Udruga koja realizira odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, dužna je najkasnije do 31. siječnja 2017. godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na propisanim obrascima podnijeti Izvješće o provedenom projektu koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava.
 IV.
Ova Odluka objaviti će se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
 
Savez udruga KAOPERATIVA Jurja Haulika 22 24547068062
Partneri:POLUGA-udruga za poticanje kreativnosti i razvoj nezavisne kulture i STUDIO 8- udruga za promicanje kulture i aktivnosti mladih
Iznos: 30.000,00 kn