Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Natječaju za odabir upravitelja Male scene

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/598
URBROJ: 2133/01-10-01/03-16-6
Karlovac, 23.12.2016.

Na temelju čl. 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15 - potpuni tekst) gradonačelnik Grada Karlovca je dana 23.12.2016.godine donio sljedeću
ODLUKU
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Natječaju odabir upravitelja Male scene
I.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu na poz1c1Jt R0349 "Tekuće donacije u novcu - Mala scena Hrvatskog doma» u ukupnom iznosu 30.000,00 kuna.
II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, Upravni odjel za proračun i financije isplaćivat će na žiroračun udruge, temeljem potpisanog Ugovora o upravljanju prostorom Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu, zahtjeva i naredbi za isplatu Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
III.
Udruga koja realizira odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, dužna je najkasnije do 31. siječnja 2018. godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na propisanim obrascima podnijeti Izvješće o provedenom projektu koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava.
IV.
Ova Odluka objaviti će se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana